Naoko, N. . (2021) “THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 111 - 122. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/17 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).