Nguyễn , T. O. (2023) “TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 123 - 135. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18 (Truy cập: 25Tháng Tư2024).