Hà, H. K., Nguyễn , T. H. C., Nguyễn , T. T. M., Mai , T. N. và Ngô, T. T. N. (2023) “TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN ‘FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS’ (FAB)”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 144 - 164. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/20 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).