Nguyễn , Đình C. (2023) “TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 185 - 194. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/22 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).