Trần, H. T. D. N. và Nguyễn , T. B. T. (2023) “MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 195 - 204. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/23 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).