Trương, N. H. (2023) “HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 1 - 14. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/6 (Truy cập: 25Tháng Tư2024).