Nguyễn , T. V. N., Trần, Đình T., Trần, V. V., Nguyễn , T. T. và Lê, T. T. (2023) “XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 28 - 32. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).