Phùng, M. L. và Nguyễn , Ánh T. (2023) “TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN CỦA HỘ NÔNG DÂN KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 47 - 60. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/9 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).