[1]
D. T. Nguyễn, “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 61 - 73, tháng 2 2023.