[1]
T. P. Nguyễn, “CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 33 - 46, tháng 2 2023.