[1]
X. V. Đào, H. N. Bùi, T. M. T. Bùi, và Đức T. Nguyễn, “THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 82 - 90, tháng 2 2023.