[1]
T. N. M. Nguyễn, T. H. Hà, và V. D. Trương, “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐAU TỚI SINH HOẠT VÀ CHĂM SÓC CON CỦA SẢN PHỤ TẠI KHOA SẢN THƯỜNG, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 99 - 103, tháng 2 2023.