[1]
V. T. Dương, T. H. T. Nguyễn, và M. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 104 - 110, tháng 11 2021.