[1]
N. . Naoko, “THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 111 - 122, tháng 11 2021.