[1]
T. O. Nguyễn, “TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 123 - 135, tháng 2 2023.