[1]
V. Ất Lê, “NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH HỌC QUA HOÀNG LÊ CẢNH HƯNG BẢN ĐỒ”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 136 - 143, tháng 2 2023.