[1]
H. K. Hà, T. H. C. Nguyễn, T. T. M. Nguyễn, T. N. Mai, và T. T. N. Ngô, “TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN ‘FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS’ (FAB)”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 144 - 164, tháng 2 2023.