[1]
M. H. Bùi, “XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 165 - 184, tháng 2 2023.