[1]
Đình C. Nguyễn, “TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 185 - 194, tháng 2 2023.