[1]
H. T. D. N. Trần và T. B. T. Nguyễn, “MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 195 - 204, tháng 2 2023.