[1]
N. H. Trương, “HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 1 - 14, tháng 2 2023.