[1]
T. V. N. Nguyễn, Đình T. Trần, V. V. Trần, T. T. Nguyễn, và T. T. Lê, “XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19”, JSTLU-A, số p.h 1, tr 28 - 32, tháng 2 2023.