Nguyễn , D. T. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 61 -73, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/10.