Đào, X. V., H. N. Bùi, T. M. T. Bùi, và Đức T. Nguyễn. “THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 82 -90, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/13.