Naoko, N. . “THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Mười-Một 2021, tr 111 -22, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/17.