Nguyễn , T. O. “TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 123 -5, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18.