Hà, H. K., T. H. C. Nguyễn, T. T. M. Nguyễn, T. N. Mai, và T. T. N. Ngô. “TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN ‘FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS’ (FAB)”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 144 -64, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/20.