Trần, H. T. D. N., và T. B. T. Nguyễn. “MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 195 -04, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/23.