Nguyễn , T. V. N., Đình T. Trần, V. V. Trần, T. T. Nguyễn, và T. T. Lê. “XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 28 -32, https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8.