Nguyễn , Duy Thành. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM”. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, no. 1 (Tháng Hai 21, 2023): 61 - 73. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/10.