Nguyễn , Thị Oanh. “TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT”. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, no. 1 (Tháng Hai 21, 2023): 123 - 135. Truy cập Tháng Tư 25, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18.