Hà, Huy Khoái, Thị Huyền Châu Nguyễn, Thị Trà My Nguyễn, Thúy Nga Mai, và Thị Thanh Nga Ngô. “TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN ‘FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS’ (FAB)”. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, no. 1 (Tháng Hai 21, 2023): 144 - 164. Truy cập Tháng Tư 25, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/20.