Nguyễn , Đình Cử. “TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM”. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, no. 1 (Tháng Hai 21, 2023): 185 - 194. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/22.