Trương, Nhật Hoa. “HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ”. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, no. 1 (Tháng Hai 20, 2023): 1 - 14. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/6.