Nguyễn , Thị Vân Nga, Đình Toàn Trần, Văn Vinh Trần, Thanh Thủy Nguyễn, và Thị Tuyết Lê. “XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, no. 1 (Tháng Hai 21, 2023): 28 - 32. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8.