1.
Nguyễn Đình C. TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM. JSTLU-A [Internet]. 21 Tháng Hai 2023 [cited 21 Tháng Tư 2024];(1):185 - 194. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/22