(1)
Doan, L. G.; Nguyen, T. P. T. VIỆT SỬ CƯƠNG GIÁM KHẢO LƯỢC 越史綱鑑考畧 BY NGUYỄN THÔNG - AN IMPORTANT DOCUMENT TO AFFIRM VIETNAM’S ISLAND AND MARITIME SOVEREIGNTY. JSTLU-B 2023, 1, 14-25.