[1]
L. G. Doan and T. P. T. Nguyen, “VIỆT SỬ CƯƠNG GIÁM KHẢO LƯỢC 越史綱鑑考畧 BY NGUYỄN THÔNG - AN IMPORTANT DOCUMENT TO AFFIRM VIETNAM’S ISLAND AND MARITIME SOVEREIGNTY”, JSTLU-B, vol. 1, no. 2, pp. 14-25, Feb. 2023.