VIỆT SỬ CƯƠNG GIÁM KHẢO LƯỢC 越史綱鑑考畧 BY NGUYỄN THÔNG - AN IMPORTANT DOCUMENT TO AFFIRM VIETNAM’S ISLAND AND MARITIME SOVEREIGNTY

Le Giang Doan1, Thi Phuong Thuy Nguyen1,
1 University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City

Main Article Content

Abstract

Nguyễn Thông 阮通 (1827-1884) was a poet and historian in the Nguyễn Dynasty. He served in positions such as the principal of the imperial academy, the administrative commissioner of Quảng Ngãi Province and the administrative commissioner of Bình Thuận Province. He was the author of 越 史通鑑綱目考略 (Việt sử thông giám cương mục khảo lược/A Brief Revision of the Comprehensively Reflected Chronicles of Việt History), usually shortened as 越史考略 (Việt sử khảo lược/A Brief Revision of Việt History), after being assigned to revise the series 欽定越史通鑑綱目(Khâm định Việt sử thông giám cương mục/The Imperially Commissioned Comprehensively Reflected Chronicles of the Việt History), which had been collectively composed under imperial order. In Việt sử khảo lược, Nguyễn Thông dedicated a section to Vạn Lý Trường Sa 萬里長沙, consisting of both the Hoàng Sa and the Trường Sa archipelagos (internationally known as the Paracel and the Spratly archipelagos, respectively). Studies of Vietnam’s islands and maritime sovereignty have barely mentioned this important document. This article introduces Việt sử khảo lược and its significance in confirming Vietnam’s sovereignty over the two archipelagos.

Article Details

References

[1] Cao, Tự Thanh & Đoàn, Lê Giang, (1984), Tác phẩm Nguyễn Thông [Works by Nguyễn Thông], Long An Department of Culture and Information.
[2] Chen, Lunjiong [陳倫炯], (1730a), Haiguo wenjian lu [海國聞見錄/Records of Things Seen and Heard about the Coastal Regions], Library of Waseda University, Japan.
[3] Chen, Lunjiong [陳倫炯], (1730b), Haiguo wenjian lu [海國聞見錄/Records of Things Seen and Heard about the Coastal Regions], Malaya University Library, Singapore.
[4] Lê, Quý Đôn, (1977), Lê Quý Đôn toàn tập, Tập 1: Phủ biên tạp lục [Completed Collection of Lê Quý Đôn. Volume 1: Miscellany on the Pacification at the Frontier] (Viện Sử học trans.), Khoa học Xã hội, Hanoi.
[5] Lê, Thước & Phạm, Khắc Khoan, (1962), Thơ văn Nguyễn Thông [Verse and Prose by Nguyễn Thông], Văn hoá, Hanoi.
[6] Nguyễn, Nhã (2013), Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa [Evidences for Vietnam’s sovereignty over the Hoàng Sa and Trường Sa Archipelagos], Giáo dục, Hanoi.
[7] Nguyễn, Thông, [阮通] (1877), Việt sử thông giám cương mục khảo lược [越史通鑑綱目考略/A Brief Revision of the Comprehensively Reflected Việt History], Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hanoi, Code: VHv1319.
[8] Nguyễn, Thông, (2009), Việt sử thông giám cương mục khảo lược (Viện Sử học trans.), Văn hóa Thông tin, Hanoi.
[9] Nguyễn, Thông, (2019), Việt sử thông giám cương mục khảo lược (Đỗ Mộng Khương trans.), Khoa học Xã hội, Hanoi.
[10] Phạm, Hoàng Quân, (2012), “Về địa danh và vị trí Vạn Lý Trường Sa – Vạn Lý Thạch Đường trên địa đồ hàng hải thời Minh ở thư viện Đại học Oxford” [About the names and location of Vạn Lý Trường Sa – Vạn Lý Thạch Đường on marine maps in the Ming Dynasty], Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển [Journal of Research and Development], No. 8-9 (97-98), pp.106-121.
[11] Phạm, Hoàng Quân (2016), Tập bản đồ hàng hải 1841 ở Thư viện Đại học Yale [Collection of Maritime Maps 1841 in Yale University], Văn hóa Văn nghệ, Hochiminh City.
[12] Quốc sử quán triều Nguyễn, [Bureau of National History of the Nguyễn Dynasty] (2006), Đại Nam nhất thống chí. Tập 2, Quyển 8: Tỉnh Quảng Ngãi [The Record of the Unified Đại Nam. Section 2, Volume 8: Quảng Ngãi Province], (Phạm Trọng Điềm trans., Đào Duy Anh annot.), Thuận Hoá Publisher, Huế.
[13] Quốc sử quán triều Nguyễn, (2007a), Đại Nam thực lục chính biên. Đệ nhị kỷ. Quyển CIV [Main Section of The Chronicles of Đại Nam, Second Epoch, Volume 104], Giáo dục, Hanoi.
[14] Quốc sử quán triều Nguyễn, (2007b), Đại Nam thực lục chính biên. Đệ nhị kỷ. Quyển CIV [Main Section of The Chronicles of Đại Nam, Second Epoch, Volume 154], Giáo dục, Hanoi.
[15] Quốc sử quán triều Nguyễn, (2007c), Đại Nam thực lục chính biên. Đệ nhị kỷ. Quyển CIV [Main Section of The Chronicles of Đại Nam, Second Epoch, Volume 190], Giáo dục, Hanoi.
[16] Trần Thanh Tâm, (1996), Tìm hiểu quan chức nhà Nguyễn [A study on the bureaucracy system of the Nguyễn Dynasty], Thuận Hoá Publisher, Huế.