MYTHS AND LEGENDS IN CREATING DISCOURSE ON HERITAGE: A CASE STUDY OF PO INA NAGAR TOWER (NHA TRANG, KHÁNH HÒA)

Thi An Tran1,
1 School of Interdisciplinary Sciences, Vietnam National University, Hanoi.

Main Article Content

Abstract

Thiên Y A Na is a special female deity in the system of Vietnamese goddesses. On the one hand, historical ups and downs are reflected in the transition of her story; from a story about a Chăm goddess (Po Ina Nagar) to a story about a Vietnamese goddess (Thiên Y A Na). On the other hand, cultural changes, which mask discourses of power, and the cultural symbiosis phenomenon, which represents the vitality of ancient beliefs in spite of the deepening and spreading roots of new beliefs, can be observed from an analysis of performing practices of the Po Ina Nagar/Thiên Y A Na cult.
Using theories on folklore genres, including myths and legends, and cultural symbiosis theory as well as the concepts of “discourse” and “invented tradition,” this paper critically analyzes the use of myths and legends in the creation of discourse, identifies the impact of discourses of power on the formation and transformation in the tangible and intangible heritage complex of Tháp Bà Po Ina Nagar (Nha Trang, Khánh Hòa), and confirms that cultural symbiosis has brought about heritage cohesion and encouraged the enduring vitality of the religious life of local communities.

Article Details

References

[1] W. Bascom, (1965), “The Form of Folklore: Prose Narratives”, Journal of American Foklore, V.78, pp. 3-20.
[2] C.R. Rarre, (1997), Myth, In the book Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, edited by Thomas A Greeen, Santa Barbara, CA: ABC - Clio, p. 575-581.
[3] Th.P. Baaren, (1984), “The Flexibility of Myth”, in the book Sacred Narattive – Readings in the Theory of Myth, edited by Alan Dundes, California University, p.217 - 224.
[4] C.L. Strauss, (1963), “The Structural Study of Myth”, in the book Structural Anthropology, New York: Basic Books, pp. 206 - 231.
[5] J.J. Mark, (2009), Mythology, Retrieved on 15/4/2021 at https://www.ancient.eu/ mythology/
[6] Sakaya, (2004), “Thần Mẹ Xứ Sở - Po Inư Nưgar Chăm”, In trong sách Đạo Mẫu và các hình thức Shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Ngô Đức Thịnh chủ biên, Nxb. KHXH., Hà Nội, tr.196 - 220.
[7] Sakaya, (2013), “Sự hỗn dung văn hóa Chăm – Việt qua hiện tượng thờ nữ thần Po Ina Nagar ở miền Trung Việt Nam”, In trong sách Văn hóa thờ Nữ thần - Mẫu ở Việt Nam và châu Á: Bản sắc và giá trị, Ngô Đức Thịnh chủ biên, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr.620 - 636.
[8] Myth and Mythology, The New Encyclopedia Britannica, Volume 24, 15th edition, Encyclopedia Britannica. Chicago, p.723
[9] Trần Kỳ Phương & R. Nakamura, (2001), “The Mỹ Sơn and Pô Nagar Nha Trang Sanctuaries: On the Cosmological Dualist Cult of the Champa Kingdom in Central Vietnam as Seen from Art and Anthropology”. (“Thánh địa Mỹ Sơn và Pô Nagar Nha Trang: Về Văn hóa Nhị nguyên Vũ trụ học của Vương quốc Chămpa ở miền Trung Việt Nam nhìn từ Nghệ thuật và Nhân chủng học”), Working Paper Series No.100, Asia Research Institute National University of Singapore.
[10] Ngô Văn Doanh, (2015), Tháp Bà Thiên Y A Na – hành trình của một nữ thần, Nxb. KHXH., Hà Nội.
[11] Nguyễn Hữu Thông (chủ biên) , (2001), Tín ngưỡng thờ Mẫu ở miền Trung Việt Nam, Nxb.
Thuận Hóa, Huế.
[12] Ngô Văn Doanh, (2005), “Tháp bà Pô Nagar: Hành trình của một tên gọi nữ thần”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, tháng 5/2005, tr.24- 29.
[13] Đổng Thành Danh, (2017), «Vấn đề bản địa hóa trong tín ngưỡng - tôn giáo của người Chăm ở Miền Trung Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội, số 8 (164), tr. 76-94.
[14] Lâm Mỹ Dung, (2016), Một số vấn đề xã hội Champa qua nghiên cứu khảo cổ học, Báo cáo kết quả đề tài Quỹ KH&CN Quốc gia, Mã số: IV.1.2 - 2012.18, tr.226 - 227.
[15] Traditions of the Thompson River Indians of British Columbia, collected & annotated by James Teit, introduction by Franx Boas, Boston & NY, p.18, 1898.
[16] Đỗ Văn Khoái, Trần Văn Hữu, (2011), “Văn bia Thiên Y tiên nữ truyện ký của Phan Thanh Giản”, In trong Thông báo Hán Nôm học, nxb. KHXH, tr.723 - 727.
[17] Trần Thị An, (2015), Đặc trưng thể loại truyền thuyết và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam, Nxb. KHXH, Hà Nội.
[18] Nguyễn Thế Anh, (1995), “The Vietnamzation of the Cham Deity Pô Nagar”, Asia Journal, published by the Institute of International Affairs, Graduate School of International Studies, Seoul National University, June 1995, Vol. 2, No. 1, pp. 55-67.
[19] Tạ Chí Đại Trường, (2006), Thần người và đất Việt, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
[20] P. Taylor, (2004), Goddess on the Rise: Pilgrimage and Popular Religion in Vietnam, Honolulu: University of Hawai’i Press, tr.65
[21] Nguyễn Thị Hồng Tâm, (2016), Thiên Y Thánh Mẫu – Tháp Bà hiển thánh, Nxb. Hồng Đức, Khánh Hoà.
[22] Nguyễn Văn Bốn, (2019), Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Khánh Hòa, Nxb. KHXH., Hà Nội.
[23] E. Hobsbawm & T. Ranger, ed., (1983) The Invention of Tradition. Cambridge University Press.
[24] Đổng Thành Danh, (2018), Sự bản địa hóa ở vương quốc Champa thế kỷ XV-XVII, Retrieved on 20/4/2021 at https://nghiencuulichsu. com/2018/04/04/su - ban - dia - hoa - o - vuong - quoc - champa - the - ky - xv - xvii.
[25] Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang, Khánh Hòa”, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, 10/2011.
[26] Nghiêm Thúy Hằng, (2014), “Miếu Thanh Tự Đông”, in trong sách Di tích thờ Mẫu ở Khánh Hòa, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr.209.
[27] Nguyễn Hữu Thông (chủ biên, (2006), Hải Cát - Đất và Người, Nxb. Thuận Hoá, Huế.
[28] Phạm Đức Dương, (2008), "Giao lưu văn hóa Việt Nam và thế giới”, Hội thảo Việt Nam học lần thứ 3, Hà Nội.
[29] G. Boyd, (1989), “Contradictory Directions for Distance Education: Cultural Miscegenation, or Cultural Symbiosis?” In the book Post - Secondary Distance Education in Canada: Policies, Practices, and Priorities, Robert Sweet (ed.), Athabasca University, Canada, p.79-86.
[30] M. S. Jeannotte, (2000), Cultural Symbiosis: Cultural Participation and Cohesive Communities (Cộng sinh văn hóa: tham gia văn hóa và cộng đồng gắn kết), Presentation at the conference “New Alliances - Culture - Social Cohesion - Civil Society” tại Vienna, Austria.
[31] Nguyễn Thế Cường, (2008), “Giao lưu, tiếp biến văn hóa và bảo tồn bản sắc văn hóa Việt nam trong toàn cầu hóa”, Hội thảo Việt Nam học lần thứ 3, Hà Nội.
[32] Hoàng Ngọc Hiến, (2006), Triết lí văn hóa và tríết luận văn chương, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr.13.
[33] Ngô Đức Thịnh (chủ biên), (2002), Đạo Mẫu ở Việt Nam, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, tr.10.
[34] “Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar”, Cục Di sản Văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Retrieved on 19/4/2021 at http://dsvh.gov.vn/le - hoi - thap - ba - ponagar - 3155.