Tạp chí Khoa học Thăng Long là tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt thuộc Trường Đại học Thăng Long, được xuất bản từ năm 2021, phát hành hằng quý.

Mục đích hoạt động của Tạp chí là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên trong trường thông qua thực hiện các chức năng cơ bản:

  • Đăng tải các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài trường, trong nước và nước ngoài; đồng thời góp phân xây dựng cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai;
  • Là diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật chuyên sâu về nghiên cứu khoa học, góp phần gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng.
  • Giới thiệu, trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động và ứng dụng thành tựu của các nghiên cứu khoa học trong nước và trên thế giới.

Mỗi năm, Tạp chí có:

  • 2 số về Khoa học Ứng dụng: Kinh tế - Quản lý, Khoa học Sức khỏe, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Nghệ thuật ... (Tập A), được xuất bản bằng tiếng Việt;
  • 2 số về Văn hiến và Di sản (Tập B), được xuất bản bằng tiếng Anh (Van hien and Heritage);
  • 2 số về Toán và các Khoa học liên quan (Tập C), được xuất bản bằng tiếng Anh (Mathematics and Mathematical Sciences).