HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính (Chủ tịch)

TS. Cao Kim Ánh

TS. Vũ Linh Chi

TSKH. Phạm Huy Dũng (Phó Chủ tịch)

GS.TS. Trương Việt Dũng

PGS. TS. Ngô Hữu Hoàng

GS.TS. Đặng Cảnh Khanh

TSKH. Hà Huy Khoái (Phó Chủ tịch)

PGS.TS. Trăn Thị Ngọc Lan

GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

TS. Phan Huy Phú (Phó Chủ tịch)

TS. Trần Thị Phương Thu

TS. Trần Đình Toàn

GS.TS. Phạm Duy Tường

TỔNG BIÊN TẬP

Đào Văn Dũng

BAN THƯ KÝ - TRỊ SỰ

Phạm Trần Thăng Long

Đinh Thúy Quỳnh