CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM

Nguyễn Thị Phương1,
1 Khoa Kinh tế - Quản lý, Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu xem xét thực trạng giao dịch công nghệ trên thị trường khoa học công nghệ xét theo hình thức chuyển giao từ năm 2012 đến năm 2016. Kết quả chỉ ra tổng giá trị giao dịch công nghệ theo hợp đồng mua bán độc lập của các doanh nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam có xu hướng giảm (từ 11,6 nghìn tỷ đồng năm 2012 xuống còn 9,87 nghìn tỷ đồng) năm 2016. Trong khi đó, giá trị chuyển giao công nghệ từ chuyển giao công nghệ của nhà cung cấp và khách hàng có xu hướng tăng (từ 5,03 nghìn tỷ đồng năm 2012 lên 6,92 nghìn tỷ đồng) năm 2016. Giá trị chuyển giao công nghệ lớn nhất vào năm 2016 (6,92 nghìn tỷ đồng) và thấp nhất vào năm 2013 (3,58 nghìn tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng chuyển giao công nghệ trong cả giai đoạn 2012-2016 là khoảng 11,3%. Nghiên cứu cũng xem xét các yếu tố tác động đến cầu công nghệ trong các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo. Kết quả chỉ ra rằng năng suất nghiên cứu và phát triển, cường độ vốn và tuổi đời của doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đến cầu công nghệ. Trong khi đó, quy mô của công ty theo vốn, việc mở rộng sản phẩm của các doanh nghiệp, khó khăn về cơ sở hạ tầng cơ bản và khó khăn về cơ sở hạ tầng giao thông và mức tập trung của ngành công nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến cầu công nghệ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Arora, A., Fosfuri, A. and Gambardella, A., (2001), Markets for Technology: Economics of Innovation and Corporate Strategy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, pp. 1-49.
[2] Bain, R., (1937), Technology and State Government, American Sociological Review, Vol. 2, no. 6, pp. 860-861.
[3] Cassiman, B. and Veugelers, R., (2006), In search of complementarity in innovation strategy: Internal RandD and external knowledge acquisition, Management Science, Vol. 52, no. 1, pp. 68–82.
[4] Cohen, W. and Levinthal, D. A., (1989), Innovation and learning: the two faces of RandD– Implications for the analysis of RandD investment, Economic Journal, Vol. 99, no. 397, pp. 569–596.
[5] Cohen, W. M., (1995), Empirical studies of innovative activity, in Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Basil Blackwell, Oxford, pp.182-264
[6] Chuah, S. C., (2016), Total factor productivity, technology transfer and absorptive capacity in developing Asian countries, PhD. Thesis, University Utara Malaysia.
[7] Danzon, P., Epsteinand, A., and Nicholson, S., (2007), Mergers and acquisitions in the pharmaceutical and biotech industries, Managerial and Decision Economics, Vol. 28, no. 4, pp. 307–328.
[8] General Statistics Office, (2020), Statistical data, March 29, 2020. [Online], Available: https://www.gso.gov.vn/en/statistical-data/ [Accessed Sept 18, 2020]
[9] Heckman, J., (1979), Sample selection bias as a specification error, Econometrica, Vol. 47, no. 1, pp. 153-161.
[10] Higgins, M., and Rodriguez, D., (2006), The outsourcing of RandD through acquisition in the pharmaceutical industry, Journal of Financial Economics, Vol.80, no.2, pp.351–38.
[11] Kimura, F., Machikita, T., and Ueki, Y., (2015), Technology transfer in ASEAN countries: some evidence from buyer-provided training network data, Economic Change and Restructuring, Vol. 49, no. 2, pp. 195-219.
[12] Newman, C., Rand, J., Talbot, T., and Tarp, F., (2015),
Technology transfers, foreign investment and productivity spillovers, European Economic Review, Vol. 76, pp. 168-187.
[13] Nicholls-Nixon, C., and Woo, C., (2003), Technology sourcing and output of established firms in a regime of encompassing technological change, Strategic Management Journal, Vol. 24, no. 7, pp. 651–666.
[14] Gwynne, P., (2015), Measuring RandD Productivity, Research - Technology Management, Vol. 25, no. 1, pp. 19-22.
[15] Rigby, D., and Zook, C., (2002), Open –market innovation, Harvard Business Review, Vol. 80, no. 10, pp. 80-90.
[16] Zanello, G., Fu, X., Mohnen, P., and Ventresca, M., (2015), The Creation and Diffusion of Innovation in Developing Countries: A Systematic Literature Review, Journal of Economic Surveys, Vol. 30, no. 5, pp. 884-912.