XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Nguyễn Thị Vân Nga1, Trần Đình Toàn1, Trần Văn Vinh1, Nguyễn Thanh Thủy1,, Lê Thị Tuyết2
1 Trường Đại học Thăng Long
2 Trung tâm Dịch vụ thanh toán và kiều hối, Ngân hàng Agribank

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo xem xét vai trò của dự trữ bảo hiểm trong doanh nghiệp và cân nhắc lượng dự trữ an toàn cho phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay. Cầu của doanh nghiệp (D- demand) có sự biến động không chắc chắn, thời gian dẫn cũng có thể bị gián đoạn khiến thời gian dẫn có thể vượt xa với thời gian dự kiến ban đầu. Theo nghiên cứu của Schmidt và cộng sự (2012), bài báo thực hiện tính toán dựa trên giả định về lượng cầu và thời gian dẫn của một loại sản phẩm. Từ đó, nghiên cứu đã xác định được lượng dự trữ bảo hiểm với mức an toàn là 1,28 tương ứng với mức dịch vụ khách hàng mục tiêu là 90%. Kết quả nghiên cứu đưa ra gợi ý cho các doanh nghiệp trong việc xem xét lượng dự trữ bảo hiểm tối ưu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Heizer, J. and Render, B., (2004), Operations Management, in Operations Management, Vol.1, Pearson Prentice Hall.
[2] Nahmias, S., (2009), Production and Operations Analysis sixth Edition, Operations and decision sciences, McGraw-Hill/Irwin.
[3] Schmidt, M., Hartmann, W., Nyhuis, P., (2012), Simulation based comparison of safety-stock, calculation methods CIRP Ann-Manuf Technol; Vol. 61, No. 11, pp. 403-406.
[4] Silver, E., Pyke, D., Peterson, R., (1998), Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley.
[5] Sunil, C., and Peter, M., (2015), Supply Chain Management, strategy, planning, and operation, sixth edition, Pearson.