TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN CỦA HỘ NÔNG DÂN KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM

Phùng Mai Lan1, Nguyễn Ánh Tuyết1,
1 Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng tiếp cận Ricardo theo phương pháp Hsiao hai giai đoạn với bộ dữ liệu mảng 9 năm để đánh giá tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới thu nhập hộ nông dân trồng trọt và nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam trong giai đoạn 2002- 2018. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thiên tai và biến đổi khí hậu làm giảm trung bình từ 0,982% đến 17,060% thu nhập của hộ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau. Yếu tố hạn gây thiệt hại nặng nề tới thu nhập hộ hơn yếu tố bão. Trong khi lượng mưa các vụ đều tạo ra các tác động tích cực thì nhiệt độ vụ hè thu ảnh hưởng tiêu cực khá mạnh tới thu nhập hộ. Yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới vùng Nam Trung Bộ trong khi Bắc Trung Bộ là vùng chịu ít ảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu. Mức thiệt hại đối với các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp là rất lớn và ngày càng có xu hướng gia tăng so với hộ nuôi trồng thủy sản.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Adams, R.M., Hurd, B.H., Lenhar, S., and Leary, N., (1998), Effects of global climate change on agriculture: An interpretative review, Climate Change Responses, vol. 11, no. 1, pp.19–30.
[2] Barrettm C.B., Bellemare, M.F., and Hou, J.Y., (2010), Reconsidering Conventional Explanations of the Inverse Productivity–Size Relationship, World Development, vol. 38, pp. 88–97.
[3] Bosello, F., and Zang, J., (2005), Assessing Climate Change Impacts: Agriculture, FEEM Nota di Lavoro 94., Fondazione Eni Enrico Mattei.
[4] Bruijnzeel, L. A., (2004), Hydrological functions of tropical forests: Not seeing the soil for the trees, Agriculture Ecosystem Environment, vol. 104, no. 1, pp.185–228.
[5] Calzadilla, K. Rehdanz and Tol, R.S.J., (2010), The economic impact of more sustainable water use in agriculture: A computable general equilibrium analysis, Journal of Hydro-environment Research, vol. 384, no. 3, 292–305.
[6] Chen, S., Chen, X., and Xu, J., (2016), Impacts of climate change on agriculture: Evidence from China, Journal of Environmental Economics and Management, 76, 105–124.
[7] Deschenes, O., and Greenstone, M., (2007), The Economic Impacts of Climate Change: Evidence from Agricultural Output and Random Fluctuations in Weather, American Economic Review, vol. 97, no.1, pp. 354–385.
[8] Dinar, and Mendelsohn, R., (2011), Handbook on Climate Change and Agriculture, Edward Elgar, Cheltenham.
[9] Dung, N.H., and Phuc, L.T.D., (2012), How severe is the impact of climate change on crop production in the Mekong Delta-Vietnam, Journal of International Business Research, 11, 97–107.
[10] Eitzinger, J., Stastna, M., Zalud, Z., and Dubrovski, M., (2003), A simulation study of the effect of soil water balance and water stress on winter wheat production under different climate change scenarios, Agricultural Water Management, vol. 61, pp. 195-217, 2003.
[11] Howitt, R.E., Medellín-Azuara J., MacEwan, D., and Lund, J.R., (2012,) Calibrating disaggregate economic models of agricultural production and water management, Environmental Modelling &. Software, vol. 38, pp. 244–258.
[12] Hsiao, C., (2008), Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Press, 2nd Edition, 2008.
[13] Huong, N.T.L., Bo, Y.S., and Fahad, S., (2019), Economic impact of climate change on agriculture using Ricardian approach: A case of northwest Vietnam, Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 18, 449–457.
[14] Hung, P.V., Macaulay, T.G. ,and Marsh, S.P., (2007), The economics of land fragmentation in the north of Vietnam, nal of Agricultural and Resource Economics, vol. 51, pp. 195–211.
[15] Isik, M., and Devadoss, S., (2006), An analysis of the impact of climate change on crop yields and yield variability, Applied Economics, vol. 38, no. 7, pp. 835–844.
[16] Kainuma, M., Matsuoka, Y., and Morita, T., (2003), Climate Policy Assessment Asia-Pacific Integrated Modeling, Springer-Verlag, Tokyo
[17] Lhomme, J.P., Mougou, R., and Mansour, M., (2009), Potential impact of climate change on durum wheat cropping in Tunisia, Climatic Change, vol. 96, no. 4, pp.549–564.
[18] Massetti, E., and Mendelsohn, R., (2011), Estimating Ricardian Functions with Panel Data, Climate Change Economics, vol. 2, pp.301-319.